Noutati

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AN ȘCOLAR 2023-2024

Adresa NR. 726/15.05.2023

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NAUM RÂMNICEANU’’ CORBI

ANUNȚ

           În conformitate cu dispozițiile HOTĂRÂRII nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

         Scoaterea la concurs a postului vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR I-S -0,5 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuală sunt:

 • Studii superioare economice cu diploma de licenta;

 • Vechime în specialitatea studiilor  de cel puţin 7 ani;

• Cunoștințe PC (Word, Excel).

Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor, prevăzute de HOTĂRÂREA nr.1336 din 28 octombrie 2022 cu modificările, sunt următoarele:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   Candidații își vor depune dosarele la secretariatul unității de învățământ, Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi, Strada Voicu Corvin, nr.240, în perioada 22.05.2023-09.06.2023,  orele 10-14.

DIRECTOR,

PROF. STĂNCIULESCU NICOLETA-CARMEN

Dosarul de concurs va conține:

1)Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu opis în două exemplare care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; (original)

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (original)

g) curriculum vitae; (original)

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  va consta în:

a)selecția dosarelor de înscriere: 12 iunie  2023,  ora 12,00;

b)proba scrisă: 22 iunie 2023, ora 10,00;

c)interviul: 26 iunie 2023, ora 10,00.

Concursul constă în:

Selecția dosarelor de înscriere – 12.06.2023;

Proba scrisă – maxim 100 de puncte;

Interviu – maxim 100 de puncte;

Rezultatul fiecărei probe se notează cu admis/respins;

Este admis candidatul care obține minim 50 de puncte la fiecare probă.

Toate probele se vor susține la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi, strada Voicu Corvin, nr.240

Candidații se vor prezenta având asupra lor actul de identitate. (C.I./B.I.)

Persoană de contact: Bucur Florina-Andreea-secretar, telefon 0248580010 / 0746671873

DIRECTOR,

PROF. STĂNCIULESCU NICOLETA-CARMEN

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale; 
 2. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Legea nr.82/1991- Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. Legea nr. 500/2002 –privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare ;
 5. Legea nr. 273/2006 – privind Finantele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
 6. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestuia,, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OMFP nr. 1792/2002- norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea , evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.Of.37/2003, cu modificări și completari;
 8. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 9. H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 10. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 11. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordin nr .2332/2017 privind modificarea OMFP 923/2014 referitor la exercitarea controlului financiar preventiv;
 14. LEGEA nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 15. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 16. Ordin nr. 600/2018 – Codul controlului intern managerial;
 17. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 18. Ordin nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

DIRECTOR,

PROF. STĂNCIULESCU NICOLETA-CARMEN

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura după următorul grafic:

-Depunerea dosarelor: 22 mai 2023- 09 iunie 2023-între orele 10.00-14.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Selecția dosarelor: 12 iunie 2023 ora 12.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 12 iunie 2023 ora 12.00-13.00 – la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Afișarea rezultatelor după contestații la selecția dosarelor:13  iunie 2023 ora 13.00 – la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Proba scrisă: 22 iunie 2023 ora 10.00- la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Afișarea rezultate proba scrisă-  22 iunie 2023 ora 14.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Depunere contestații proba scrisă: 22 iunie 2023  ora 14.00-16.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă: 23.06.2023 ora 12.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Interviu:26 iunie 2023 ora 10.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Afișarea rezultatului la interviu :26 iunie 2023 ora 14.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Depunere contestații interviu: 26 iunie 2023 ora 14.00-16.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Afișarea rezultatelor după contestații interviu: 26 iunie 2023 ora  16.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

-Rezultatul final al concursului: 27 iunie 2023 ora 16.00– la sediul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi;

Persoană de contact: Bucur Florina-Andreea-secretar, telefon 0248580010 / 0746671873

DIRECTOR,

PROF. STĂNCIULESCU NICOLETA-CARMEN

Anunt cls pregatitoare

Anunt1

OMEN-3242

Nereguli aparute in organizarea si derularea examenelor nationale

Nereguli apărute în organizarea și derularea examenelor naționale

TEL VERDE 0800801100 NAȚIONAL

TEL VERDE 0800816248 I.S.J. ARGEȘ

Semnalarea eventualelor fapte de corupție http://www.educatiepentruviitor.ro

CROSUL CAMPIONII BUCURIEI

ANUNȚ!

     Școlile care doresc să participe la eveniment sunt rugate să confirme prezența și nr. de participanți la nr. de tel. 0744693362 PREOT ALEXANDRU GHINIȚĂ; 0743773314 DIRECTOR PROF. GHINIȚĂ CRISTINA-CARMEN până la data de 25 mai 2017.